krachten achter de codificatie

de vraag naar codificatie en, inderdaad, codificatie zelf ging vooraf aan het Napoleontische tijdperk (1799-1815). Diversiteit van wetten was het dominante kenmerk van de pre-revolutionaire rechtsorde. Het Romeinse recht heerste in het zuiden van Frankrijk, terwijl in de noordelijke provincies, waaronder Parijs, een gewoonterecht was ontstaan, dat grotendeels gebaseerd was op feodale Frankische en Germaanse instellingen., Het huwelijk en het gezinsleven vielen vrijwel uitsluitend onder de controle van de Rooms-Katholieke Kerk en werden beheerst door het canoniek recht. Bovendien werd vanaf de 16e eeuw een groeiend aantal zaken beheerst door koninklijke besluiten en verordeningen en door een jurisprudentie ontwikkeld door de parlements. De situatie inspireerde Voltaire om te zien dat een reiziger in Frankrijk “Zijn wet bijna net zo vaak verandert als zijn paarden.,”Elk gebied had zijn eigen verzameling van gebruiken, en ondanks de inspanningen in de 16e en 17e eeuw om elk van deze lokale gewoonterechtwetten te organiseren en te codificeren, was er weinig succes bij de nationale eenwording. Gevestigde belangen blokkeerden pogingen tot codificatie, omdat hervormingen hun privileges zouden aantasten.

na de Franse Revolutie werd codificatie niet alleen mogelijk, maar bijna noodzakelijk., Machtige groepen zoals de landhuizen en de gilden waren vernietigd; de seculiere macht van de kerk was onderdrukt; en de provincies waren omgevormd tot onderafdelingen van de nieuwe nationale staat. De politieke eenwording ging gepaard met een groeiend nationaal bewustzijn, dat op zijn beurt een nieuwe wet vereiste die uniform zou zijn voor de hele staat., De Napoleontische Code was daarom gebaseerd op de vooronderstelling dat Voor het eerst in de geschiedenis een zuiver rationele wet moest worden geschapen, vrij van alle vooroordelen uit het verleden en haar inhoud zou afleiden uit ‘gesublimeerd gezond verstand’; haar morele rechtvaardiging vond niet plaats in oude gebruiken of monarchisch paternalisme, maar in haar overeenstemming met de dictaten van de rede.,om uitdrukking te geven aan deze overtuigingen en aan de behoeften van de revolutionaire regering, nam de Nationale Assemblee een unanieme resolutie aan op 4 September 1791, waarin werd bepaald dat “er een wetboek van burgerlijk recht zal zijn dat Voor het gehele rijk gemeenschappelijk is.”Verdere stappen in de richting van het opstellen van een burgerlijk wetboek werden echter voor het eerst genomen door de Nationale Conventie in 1793, die een speciale commissie oprichtte onder leiding van Jean-Jacques-Régis de Cambacérès, Hertog de Parme, en belast met de taak om het project binnen een maand te voltooien., Deze Commissie heeft binnen zes weken na haar vaststelling een ontwerpcode opgesteld die uit 719 artikelen bestaat. Hoewel het ontwerp werkelijk revolutionair was, zowel qua opzet als qua inhoud, werd het door de conventie verworpen omdat het te technisch en gedetailleerd was om voor alle burgers gemakkelijk te begrijpen. Een tweede, veel kortere versie van 297 artikelen werd aangeboden in 1794, maar het was weinig besproken en had geen succes. Cambacérès ‘ s aanhoudende inspanningen produceerden een derde ontwerp (1796), dat 500 artikelen bevatte, maar het was even ongelukkig., Een andere commissie, die in 1799 werd opgericht, presenteerde een vierde plan dat gedeeltelijk was voorbereid door Jean-Ignace Jacqueminot.

krijg een Britannica Premium abonnement en krijg toegang tot exclusieve content. Abonneren nu

uiteindelijk hervatte het consulaat, met Napoleon Bonaparte als eerste consul, de wetgevende werkzaamheden en werd een nieuwe commissie benoemd. Een definitief ontwerp werd eerst voorgelegd aan de wetgevende afdeling en vervolgens aan de plenaire vergadering van de nieuw gereorganiseerde Conseil d ‘ État (“Raad van State”)., Daar werd het uitgebreid besproken, en met de standvastige deelname en krachtige steun van Napoleon als voorzitter, werd het stapsgewijs in wet omgezet, in de vorm van 36 statuten die tussen 1801 en 1803 werden aangenomen. Op 21 maart 1804 werden deze statuten samengevoegd tot één enkele wet—de Code Civil des Français. Deze titel werd in 1807 gewijzigd in Code Napoléon ter ere van de keizer die als eerste consul van de republiek de monumentale wetgevende onderneming had voltooid. Met de val van het Napoleontische regime werd de oorspronkelijke titel hersteld in 1816., De verwijzing naar Napoleon werd in 1852 in de titel van de code hersteld bij decreet van Lodewijk-Napoléon (later Napoleon III), toenmalig president van de Tweede Republiek. Sinds 4 September 1870 wordt het echter in de statuten aangeduid als het “Burgerlijk Wetboek”.”

Napoleon I

Eerste Consul Bonaparte, olieverf op doek door Antoine-Jean Gros, CA. 1802; Nationaal Museum van het Legioen van Eer, Parijs.

Photos.com/Getty afbeeldingen Plus